API Key Connection (Quarterly)

* Trading Partner Agreement

By signing up and connecting your Binance/Bybit account to our server, you agree to comply with the Trading Partner Agreement by answering some of our questions.

(Sa pag-sign up at pagkonekta ng iyong Binance/Bybit account sa aming server, sumasang-ayon ka na sumunod sa Kasunduan ng Trading Partner sa pamamagitan ng pagsagot sa ilan sa aming mga tanong.).

Can you understand and do you have sufficient knowledge that Futures Trading is a high-risk endeavor?
(Naiintindihan mo ba at mayroon ka bang sapat na kaalaman na ang Futures Trading ay isang gawain na may mataas na panganib?)

Can you understand fully the high possibility of losing money due to market movements, such as liquidation of your funds in a trade?
(Nauunawaan mo ba nang lubusan ang mataas na posibilidad na mawalan ng pera dahil sa paggalaw ng merkado, tulad ng liquidation ng iyong mga pondo sa isang trade?)

Can you fully understand all the positive and negative aspects of using this copy trading bot?
(Nauunawaan mo ba nang lubusan ang lahat ng positibo at negatibong aspeto ng paggamit ng copy trading bot na ito?)

Do you agree that the removal of the API key and changes to the restrictions are the causes of the automatic disconnection from my server and the cancellation of your subscription?
(Sumasang-ayon ka ba na ang pag-alis ng API key at pagbabago sa mga restriksyon ang mga dahilan ng awtomatikong pagdiskonekta mula sa aking server at ng pagkansela ng iyong subscription?)

Do you agree that you are allowing this website to conduct trading activities on your Binance/Bybit account?
(Sumasang-ayon ka ba na pinapayagan mo ang website na ito na magsagawa ng mga aktibidad sa pangangalakal sa iyong Binance/bybit account?)

Can you agree to use only 1% to 2% of your funds in the futures wallet of your Binance account to open positions in the market?
(Sumasang-ayon ka ba na gamitin lamang ang 1% hanggang 2% ng iyong mga pondo sa futures wallet ng iyong Binance account para magbukas ng mga posisyon sa merkado?)

Do you authorize this website to perform any activity related to stop loss and cut loss?
(Pinapahintulutan mo ba ang website na ito na magsagawa ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa pagtatakda ng stop loss at pag-cut loss?)

* API Key & Secret Key

⚠️ If you want your API keys don't expire, add the following IPs: 54.38.230.54 145.239.120.101 147.135.182.132